A causa del COVID19, i per a evitar aglomeracions a Secretaria, la documentació pendent de la matrícula, es lliurarà al/a la seu/seua tutor/a del seu Grup.

  • El rebut del pagament de l’Assegurança Escolar (1,12€), junt amb la fotocòpia del DNI/NIE.
  • L’autorització Imatge
  • Model de Declaració Responsable del Covid19
  • Compromís Normes Covid19

  • Gràcies
    La direcció