Nivell Presentació sol·licituds Llistes provisionals Reclamacions Llistes definitives
*Batxillerat / ESO Del 22 al 31 de maig 12 de juliol Del 12 al 14 de juliol 19 de juliol
Cicles formatius: CFGM i CFGS Del 25 de maig al de juny 11 de juliol Del 11 al 13 de juliol 18 de juliol
Presentació requisit acadèmic: Batxiller i ESO
  1. Els sol·licitants de Batxillerat i de 2n, 3r i t d’ESO: presentaran el requisit acadèmic: Des del 19 de juny fins el 7 de juliol. Si l’alumne aprova a Juny, cal lliurar-lo aquest mes.
  2. Els sol·licitants de 1e curs d’ESO: presentaran el Certificat de Promoció des del 21 al 29 de juny.
Presentació requisit acadèmic: Cicles Formatius
  1. Convocatòria ordinària a juny: Del 20 al 27 de juny.
  2. Convocatòria extraordinària a juliol: fins al 7 de juliol.
*Quan l’alumnat procedisca d’un Centre no sostingut amb fons públics, presentarà, en el moment de matricular-se, un certificat de baixa del centre anterior, amb efectes del curs 2017-2018, que arreplegarà la seua situació acadèmica.

Inscripció prova d’accés cicles Des del dia 17 de maig al 31 de maig. Prova C. Mitjà: 19 juny. Prova C. Superior: 20 de juny. Formació professional bàsica

Nivell Presentació sol·licituds Llistes provisionals Reclamacions Llistes definitives
Procés ordinari Del 25 de maig al 6 de juny 20 de juny Fins el 22 de juny 26 de juny
Procés extraordinari Del 12 al 17 de juliol 19 de juliol Fins el 21 de juliol 24 de juliol

Les dades de matrícula: s’exposaran al tauler d’anuncis L’alumnat d’ESO, Batxiller i Formació Professional, que haja superat totes les assignatures o mòduls en l’avaluació final de juny, formalitzarà la matrícula per al següent curs en el periode de matriculació.

Els alumnes accediran a la sol·licitud telemàtica en la següente pàgina:

NOTA: Tot i que l’assistent telemàtic és molt intuïtiu, s’ha elaborat una guia que es pot consultar des de la mateixa aplicació, polsant l’ajuda o descarregar des de la següent adreça web:

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com vulga, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que durà impresa al centre de 1ª opció. En aquesta sol·licitud apareix un número d’identifació, que és el que el centre usarà per tramitar-la a través d’ITACA (segons s’explica en la guia d’admissió).

El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l’original imprés. Es comprovarà la veracitat de les dades que apareixen a la sol·licitud impresa i la coincidència amb les que es carreguen a ITACA, així com la documentació justificativa que adjunte el sol·licitant.

NOTA: L’alumnat repetidor de Cicles Formatius, si vol canviar de Centre, lliurarà el requisit acadèmic fins al 7 de juliol.