Batxillerat de Humanitats y Ciencies Sociales
Humanística y SocioCultural Ciencies Socials Optatives
Primer curs – Historia del Mon Contemporani
– Llatí
– Greg o Matemàtiques Aplicades I
– Història del Mon Contemporani
– Economía y Organització Empresarial I
– Matemàtiques Aplicades
– Informàtica
– Francés
Segon curs – Llatí
– Geografia
– Greg o Econòmica
– História del Arte
– Matemàtiques Aplicades II
– Geografia
– Economia
– Historia de l’Art o Economia o Organització Empresarial II
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud
Científic Técnic Ciéncies de la Salut Optatives
Primer curs – Matemàtiques
– Física y Química
– Biología o Dibuix Tècnic
– Informàtica
– Francés
Segon curs – Matemàtiques II
– Física
– Dibuix Técnic
– Química o Informàtica
– Matemàtiques II
– Física o Ciències de la Terra y de la Mar
– Biologia
– Química