Amb aquest projecte d’innovació es busca treballar per aconseguir una gestió sostenible del centre pel que fa al consum de recursos i materials, gestió de residus, etc, en tots els àmbits i espais de la vida escolar i afavorir l’extensió dels hàbits i conductes sostenibles a tota la comunitat educativa.

Les activitats que aquest projecte vol activar al centre són:

• Habilitar un ecoparc dins de l’institut, per a conscienciar de la importància de la recollida selectiva del fem per a poder reciclar. 

• Publicar en el tauló dedicat a l’eco-espai informació al respecte, per poder educar als alumnes contra el canvi climàtic.

• Hort escolar ecològic sustentat amb el fem orgànic del centre.

• Incorporar el coneixement de l’entorn proper, tant natural com social, plantejant la col·laboració entre l’institut i altres institucions i organismes per tal de contribuir a la formació d’una ciutadania activa i responsable.

• Jardí Educatiu amb catàleg d’arbres propis del clima mediterrani. Vegetació del centre retolada amb cartells que indiquen el nom i història de l’arbre.

• Voluntariat ecològic de La Sénia.

• Centre sense paper, reduir al màxim la despesa en fulls de paper.

• Implantar hàbits d’estalvi energètic en el consum d’electricitat i combustible de la calefacció.