El Consell Escolar de l’Estat és l’òrgan de participació dels sectors més directament relacionats amb el món educatiu. Es crea amb la Llei Orgànica reguladora del dret a l’educació en 1985. El seu àmbit s’estén a tot l’Estat. El Consell desenvolupa també una labor consultiva, d’assessorament i proposta al Govern en relació amb els diferents aspectes del sistema educatiu.

Els seus integrants dictaminen els projectes de normes en matèria educativa, que hagen de ser aprovats pel Parlament, el Govern o pel titular del Ministeri d’Educació. Així mateix, aprova per a cada curs escolar l’Informe sobre l’estat del sistema educatiu, on s’inclouen les propostes de millora de l’educació que aconseguisquen el respatler dels seus membres. D’altra banda, el Consell Escolar de l’Estat integra la participació territorial dels diferents Consells Escolars Autonòmics a través de la Junta de Participació, composta pels respectius presidents i presidida pel president del Consell Escolar de l’Estat.